Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov


Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)

„Nedá sa ani odhadnúť tú obrovskú škodu, ktorú spoločnosti spôsobí nesprávna voľba povolania, tie milióny neproduktívnych a nešťastných ľudí, ktorí robia prácu, ktorá sa im protiví alebo pre ktorú nemajú vlohy.“
– Orison Swett Marden (1850-1924)

 

„Stredná škola nie je cieľ, ale cesta.“
– Alžbeta Štofková Dianovská - predsedníčka AVP

   

  

 

Aktuality

 

15.01.2020

 

Čo sa dalo, to sa novou legislatívou zneprehľadnilo.....asi išlo práve o to.....veď posúďte sami:

 

Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019

 

§ 5

Základný úväzok výchovného poradcu, základný úväzok kariérového poradcu a základný úväzok školského poradcu

(1) Do základného úväzku výchovného poradcu a školského poradcu sa započítavajú všetci žiaci školy, ak činnosti výchovného poradenstva a kariérového poradenstva poskytuje len výchovný poradca alebo len školský poradca.

(2) Do základného úväzku výchovného poradcu a kariérového poradcu sa započítava jedna polovica celkového počtu žiakov školy, ak je v škole ustanovený jeden výchovný poradca a jeden kariérový poradca.

(3) Do základného úväzku výchovného poradcu sa započítava

a) počet žiakov školy, ktorým poskytuje výchovné poradenstvo a kariérové poradenstvo, ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja výchovní poradcovia a nie je ustanovený kariérový poradca, alebo

b) jedna polovica počtu žiakov podľa písmena a), ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja výchovní poradcovia a je ustanovený kariérový poradca.

(4) Do základného úväzku kariérového poradcu sa započítava jedna polovica počtu žiakov školy, ktorým poskytuje kariérové poradenstvo, ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja kariéroví poradcovia.

 

A konkrétne zníženie úväzku sa posunulo z 1- 4 hodiny na 2-5 hodín zo základného úväzku PZ t.j. až o 1 hodinu máme viac času na našich žiakov :(

 enlightenedhttps://www.epi.sk/disk/zz/file/2019/2019c000z0201p005.pdf

 

 

 


25.6.2019

                                                                                                  

 

Príjemné leto a veľa oddychu Vám želá AVP :)

 


24.10.2018

Vynikajúca konferencia s workshopmi aj pre výchovných poradcov  ✅🔝image
 
Konferencia sa uskutoční 6.12. 2018 od 14:00-17:00 v Bratislave. Účasť je bezplatná, ale počet učastníkov je obmedzený, preto svoju registráciu zbytočne neodkladajte. 
 
imageUčitelia - Ako zaujať publikum
 
imageVychovní/karieroví poradcovia - Koučing
 
imageRiaditelia - Situačné líderstvo
 
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 16.11.2018 na email: peter.rusinak@amcham.sk alebo registračným formulárom na tomto linku: https://amchambscf.wufoo.com/forms/amcham-bscf-konferencia-6122018-workshopy/

 


19.9.2018

Dňa 18.9.2018 získala Asociácia výchovných poradcov osobitné ocenenie jej dlhodobého prínosu k rozvoju systému výchovného a kariérového poradenstva na Slovensku v rámci " Národnej ceny kariérového poradenstva 2018". Ocenenie teší o to viac, že je udelené inštitúciou, ktorá sa už 20 rokov venuje problematike kariérového poradenstva na Slovensku - EUROGUIDANCE centrum (SAAIC). Partnermi súťaže sú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpenie európskej komisie na Slovensku.  


12.9.2018

A opäť nás ministerstvo školstva nemilo prekvapilo - nič sa nedeje z našimi úväzkami a pripomienkové konanie aj k pozícii výchovného poradcu sa spustilo cez hlavný dovolenkový čas.

Čítajte našu pripomienku:    http://asociaciavp.wbl.sk/scan0046.pdf    http://asociaciavp.wbl.sk/scan0047.pdf

 

Obrazne povedané: Je ťažké sa usmievať na žiakov, keď sa Vám ministerstvo školstva vysmieva do očí.

 ALE bojujeme ďalej wink

 

Tak ako nevzdávame pomoc zažiť úspech každému dieťaťu, tak ho nevzdávame s výchovnými poradcami . 

 


27.6.2018

                                                        image

 

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

- organizácie (základné a stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, inštitúcie ďalšieho či celoživotného vzdelávania, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personálne, poradenské či vzdelávacie agentúry, podniky a firmy, mimovládne a neziskové organizácie a ďalší)

- fyzické osoby (výchovní poradcovia, poradcovia v štátnych i neštátnych zariadeniach a organizáciách, súkromní poradcovia a ďalší) pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia.

Čo je možné prihlásiť?
- službu: poskytovanie kariérových informácií, kariérového poradenstva a kariérového vzdelávania pre mládež a aj dospelých, pre žiakov, študentov, zamestnaných i nezamestnaných
- aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, informačný či diagnostický nástroj, výskum, študentskú prácu, vzdelávaciu akciu, podujatie, tréning/výcvik, projekt a i.) z celej oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania
Prečo sa zapojiť?
- možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou
- nadviazanie nových partnerstiev a výmena skúseností
- získanie spätnej väzby od odbornej komisie zloženej z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva

- všetky zapojené organizácie a jednotlivci budú mať možnosť predstaviť svoj príspevok počas konferencie a v česko-slovenskom zborníku zo súťaže 
- oceneným ponúkame (okrem iného) účasť na odbornej konferencii venovanej kariérovému poradenstvu v Hradci Králové na jeseň 2018 s preplatením všetkých nákladov
Ako sa prihlásiť?
Na prihlásenie príspevku do súťaže stačí vyplniť registračný formulár a vyplnený ho poslať spolu s prílohami (dokumenty, fotografie, videá alebo iné zaujímavé materiály súvisiace s prihláškou) na adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna

Podrobnejšie informácie o súťaži spolu s registračným formulárom nájdete na našej stránke euroguidance.sk

7.6.2018

                                                                                               

 

Pozývame Vás na historicky prvý Festival Živých Kníh 

ktorý sa bude konať v dňoch: 14.06.2018 (Štvrtok) a 15.08.2018 (Piatok)

V časoch: od 08:30 do 13:30 

Vstupné: Zdarma

 

14.06.2018 (Štvrtok) je venovaný učiteľom, ktorým ponúkame vidieť vzdelávanie z pohľadu hendikepovaných ľudí a ľudí ktorí sa ocitli na pokraji spoločnosti. Títo ľudia Vám ukážu ako sa storytelling dá použiť ako mocný nástroj vzdelávania svojich študentov a žiakov.

Druhý deň, (Piatok) je vhodný aj pre študentov a žiakov druhého stupňa na ZŠ. Pre ktorých tieto inšpiratívne príbehy môžu vniesť nový uhol pohľadu na život a svet ako taký. Veríme, že v príbehoch nájdu inšpiráciu.

Študenti majú taktiež možnosť svoje názory, myšlienky a pocity vyjadriť v diskusii o spoločenskej zodpovednosti alebo sa môžu zúčastniť workshopu vedeným Lektorkou Roka 2017, Janette Mazíniovou Motlovou. Na záver môžu získať pre svoju školu polročný vstup do Online Živej Knižnice.

Nezabudnite sa prihlásiť na Štvrtok (tu) a svojich žiakov/študentov prihlásiť na Piatok (tu)

O festivale si môže prečítať aj na nasledujúcom odkaze Zažite najväčší festival Živých kníh a Vnímavosti!


Podujatie je spolufinancované z Erasmus +, spoločnosťou Accenture a Bratislavským samosprávnym krajom. 

 


17.5.2018

Pozývame Vás na odbornú konferenciu pre výchovných poradcov pod názvom

„ Stredná škola nie je cieľ, ale cesta“.

Konferencia sa uskutoční 30. mája (streda) 2018 od 9:00 do 14:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, ktorý je aj jej organizátor.

Registrácia prebieha zaslaním záujmu na adresu:  milan.strba@region-bsk.sk

 

POZVÁNKA    http://asociaciavp.wbl.sk/konferencia_vychovnych_poradcov_ba_30.5.2018.pdf

 


10.5.2018

V priebehu niekoľkých mesiacov má vstúpiť do platnosti  zásadná novela viacerých školských legislatívnych noriem, vrátane zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Asociácia výchovných poradcov sa dlhodobo aktívne podieľa na práci odborných tímov, ktorých úlohou je pripraviť legislatívne normy tak, aby zodpovedali potrebám spoločnosti. Podľa nás je veľmi dôležité, ako sa zmení postavenie výchovného poradcu v škole, zefektívni sa jeho práca a upravia  podmienky pre poradenskú činnosť. Chceme dosiahnuť to, aby po desaťročí stagnácie spôsobenej nerešpektovaním potrieb praxe, bol výchovný poradca schopný vykonávať svoje úlohy tak, ako to vyžadujú potreby spoločnosti a pracovného trhu. Školský poradenský systém je pravidelne kritizovaný pre neefektívnosť najmä v oblasti kariérového poradenstva.  Navrhované zmeny v zákone  však nenavrhujú žiadnu systémovú zmenu, naopak systém ešte viacej komplikujú a všetky jeho negatíva konzervujú. Napriek našim výhradám a  návrhom vychádzajúcim z praktických skúseností našich členov, nič z našich podnetov a pripomienok do zákona zapracovaného nebolo.

 

Návrh úpravy zákonov na zmenu  výchovného a kariérového  poradcu na školského poradcu

 

Odôvodnenie:

 

Názov výchovný poradca vznikol ešte v r. 1964 a s odstupom času sa stal zastaralým a nekorešpondujúcim so súčasnou filozofiou udeľovania prívlastkov zamestnancom pracujúcich v školskom prostredí v rámci poradenského systému. To znamená, že  dnes v školách môže pôsobiť školský psychológ, školský špeciálny pedagóg,..., ale pracovať môže s dieťaťom iba po súhlase zákonného zástupcu, čo býva pri problémových žiakoch najčastejší problém, čím sa logicky vytvára priestor inovovať pozíciu výchovného poradcu - pedagóga na školského poradcu - pedagóga nielen názvom, ale aj pracovnou náplňou. Vo vyspelých ekonomikách sa prechádza od jednotlivých špecialistov k práci multiodborníka schopného riešiť väčšinu problémov žiakov priamo v škole t.j. zlúčiť výchovného a kariérového poradcu do pozície „školský poradca“ ako nová pedagogická kategória. A následne až v prípade ďalšej nevyhnutnej potreby odbornej pomoci, ktorú nedokáže zvládnuť učiteľ a školský poradca je potrebné zapájať do poradenstva po súhlase zákonného zástupcu ďalších odborníkov. Zároveň je potrebné profesionalizovať pozíciu školského poradcu v školách, vzhľadom na aktuálnosť potreby skvalitnenia služieb v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, pretože skoro 60% absolventov stredných a vysokých škôl nenachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore a neprimerane veľa absolventov vysokých škôl, pracuje na pracovných pozíciách určených pre stredoškolskú úroveň vzdelania ( približne 48 % mladých ľudí do 29 rokov), čo stojí ročne náš štátny  rozpočet 250 mil. EUR ( zdroj TREXIMA).

 

Zároveň je potrebné navýšiť časovú dotáciu pre činnosť školského poradcu v rozsahu zástupcu školy, školského zariadenia podľa počtu tried (nie pozícia štatutárneho zástupcu) v Nariadení vlády SR 422/2009 Z. z.  zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov t.j. Prílohu 2 zrušiť a školského poradcu zaradiť do tabuľky v Prílohe č.3 s platnosťou od 1.9.2018.

 

Návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 21.3.2018

 

§16

Vložiť písmeno j) školský poradca

 

Navrhnutý paragraf 21 posunúť a vložiť nové znenie

Nový §21  bude definovať novú kategóriu pedagogických zamestnancov a to „školský poradca“ s nasledovným znením:

Školský poradca sa popri výkone pedagogickej činnosti podieľa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka a koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov.

 

Školský poradca koordinuje na škole a v školskom zariadení všetkých odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.

 

v §25 zabezpečiť prechodné obdobie na doplnenie vzdelania pre súčasných zamestnancov poradenských zariadení vykonávajúcich kariérové poradenstvo

 

v § 36 absentuje zadefinovanie požiadaviek na „profesionalizáciu“ výchovného a kariérového poradcu t.j. školského poradcu z čoho vyplýva, že v tomto paragrafe nie je možné zabezpečiť odbornosť školského poradcu, čo znamená, že v odstavci 1 je potrebné vyhodiť písmeno b a c a súčasne je potrebné vyhodiť odstavec 3 a 4.

 

v §39 ods 4 vypustiť písmeno a) – uvedené popísané činnosti sú činnosťami výchovného poradcu

 

 

 

 

Zároveň sú potrebné aj iné legislatívne zmeny.

 

Zákon 245/2008 ( „výchovný“ poradca nahradiť „školský“ poradca)

Tretí oddiel §130 odstavec 3 písmeno a)“ školský“ poradca

Odstavec 5 „školský“ poradca ...

§134 odstavec 3 „školský“ poradca ...

 

 

Zákon 437/2009 do Prílohy 1 vložiť novú časť XXII. Školský poradca

Časť XXII. Školský poradca

 

Kvalifikačné predpoklady

A.Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

- študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov praxe ako výchovný poradca  - špecialista

 - študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej  atestácie a  dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium školský poradca  v metodicko-pedagogickom centre do 3 rokov (najlepšie by bolo postgraduálne štúdium na VŠ)

- študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - v študijnom odbore  školský poradca

 


 


27.3.2018

So smútkom oznamujeme, že v nedeľu ráno, 18.03.2018 zomrel významný slovenský psychológ pán docent J. Koščo,  spoluautor koncepcie systému výchovného poradenstva na Slovensku (zavedenie funkcie výchovných poradcov v školách od r. 1963).

S jeho pôsobením je spojená poradenská psychológia a biodromálny prístup. 

Mnohé  aktivity Jozefa Košču (vedecko-výskumné, aj organizačné) presiahli hranice Slovenska resp. Československa. Napríklad:

 • Zorganizoval a koncepčne viedol Medzinárodnú poradu expertov UNESCO k celoživotnému poradenstvu z Európy a Severnej Ameriky v r. 1972 v Bratislave.
 • Do informačnej publikácie Psychology around the World (Sexton-Misia, 1976) spracoval analýzu vývoja a stavu psychológie v Československu.
 • Vytvoril osobitnú integrálnu školu psychologického poradenstva, ktorú vysoko hodnotili renomovaní odborníci a príslušné pracovisko ocenili ako jedno z piatich najvýznamnejších na svete (Internat. Rev. of Applied  Psychol., 1977).

Česť jeho pamiatke! 


12.3.2018

yes Médiá začali konečne počúvať pravdu o práci výchovných poradcov:

časová frustrácia,

absencia základných pracovných nástrojov ( chýba vlastný notebook s pripojením na internet, tlačiareň, knižnica,...),

nevhodné prostredie na poradenský rozhovor s dieťaťom, rodičom,... ( v niektorých prípadoch v sklade učebníc alebo iba na chodbe školy),

- legislatívne vaákum ( nedefinované kariérové poradenstvo, kariérová výchova, poradenské prostredie na školách, ... )

- v neposlednom rade žiadne finančné ocenenie odbornosti a skúseností ( výchovný poradca je okrem výchovno-vzdelávacieho procesu hlavným článkom poradenského procesu na školách t.j. oveľa širšie odborné kompetencie ako bežný učiteľ).

 

wink Dúfame, že sa téme budú venovať médiá dlhodobejšie a neskončí to iba pri popise situácie v čase podávania prihlášok na stredné školy.

 

https://www.ta3.com/clanok/1123371/na-skolach-chcu-zlepsit-karierove-poradenstvo-odbornici-chybaju.html

 


 

26.2.2018

 

Asociácia výchovných poradcov víta pozitívne pripravované zmeny v podobe zavedenia kariérovej výchovy a zníženia pedagogického úväzku výchovného poradcu  v prospech poradenskej činnosti na školách. yes

 

Snáď tentokrát nezostane iba pri prísľuboch.

 

MŠVVaŠ: Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

 


 

5.2.2018

Zaslali sme pripomienku Návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene o doplnení niektorých zákonov.

Pripomienka sa týka transformácie výchovného poradcu - špecialistu na školského poradcu - profesionála. Čítajte a zdieľajte. Ďakujeme. 


23.1.2018

 

Máte medzi svojimi žiakmi niekoho s  obchodníckym duchom, kto sa zaujíma o produktové novinky, baví ho komunikácia s ľuďmi a vedeli by ste si ho predstaviť ako ideálneho uchádzača o miesto v obchode?

Štúdium a práca v obchode je vhodná pre mnohých žiakov, pretože vyžaduje hlavne bežné zručnosti mladých ľudí, ako je príjemná komunikácia, skúsenosti s modernými technológiami (mobily, tablety, ...) a chuť pracovať v kolektíve.

Budeme preto veľmi radi, ak svojim žiakom a ich rodičom poskytnete zaujímavé informácie o možnosti študovať formou duálneho vzdelávania v obchode a to v rámci celého Slovenska. Duálne vzdelávanie so zahraničnými obchodnými reťazcami im totiž prináša veľa výhod.

 

Bližšie info pre Vás a Vašich žiakov :

http://asociaciavp.wbl.sk/letak_samo_dualne_vzdelavanie.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/list_vychovni_poradcovia_dualne_vzdelavanie__samo.pdf

 


21.12.2017

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vianocny pozdrav 2018


15.12.2017

Vyjadrenie Asociácie výchovných poradcov k vzniku Duál Pointov , ktoré popisuje MŠVVaŠ SR v článku „Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov“ zo dňa 4.12.2017 na stránke ministerstva .

 

Asociácia výchovných poradcov nepovažuje zriadenie Duál Pointov za systémové a dlhodobo udržateľné opatrenie, ktoré by mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu  kariérového poradenstva. Vnímame Duál Pointy iba ako doplnkový zdroj informácií pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov. Ich zriadenie sa podľa nášho názoru preceňuje a predpokladáme, že nenaplní veľké očakávania zamestnávateľov, ani ich zriaďovateľa. Služby Duál Pointov sú určené pre zazmluvnené základné školy a nebudú zabezpečovať potreby  celej žiackej populácie, ich rodičov a výchovných poradcov.

Výchovní poradcovia  boli priamo zapojení do realizácie viacerých  národných projektov, ktoré mohli posunúť kvalitu poskytovaného kariérového poradenstva na inú úroveň. No po ich ukončení sa žiaľ všetko vrátilo do starej reality, bežnej rutiny, kde napriek existencii mnohých nových poradenských nástroj, techník a metodík, nedošlo k zmene postavenia výchovného poradcu v škole, nezvýšila sa časová dotácie na realizáciu kariérového poradenstva a nedošlo ani k zintenzívneniu a skvalitneniu  prípravy výchovných poradcov na poskytovanie poradenských služieb, vrátane kariérového poradenstva . Podotýkame, že aktivitám sa v rámci národných projektov  venovali výchovní poradcovia nad rámec časovej dotácie na prácu v kariérovom poradenstve - t.j. v rámci svojho voľného času a v dobrej viere, že sa tak preukáže potreba ich poradenských služieb pre rodičov aj žiakov. Toto národné projekty aj potvrdili. Nikto z kompetentných však nezačal riešiť udržateľnosť národných  projektov napr. aj posilnením časovej dotácie pre prácu výchovného poradcu, aj keď práve tento problém bol jedným z najdôležitejších zistení v ich záveroch. Pritom Asociácia dlhodobo poukazuje na tento problém.

Máme za to, že Duál Pointy budú opäť len projektovou záležitosťou s cieľom napĺňať merateľné ukazovatele a po ukončení projektu sa stratia, tak ako poradenské centrá pre dospelých vytvorené v rámci národného projektu z NÚCŽV.

Nemáme dobré skúsenosti s nekritickým preberaním akýchkoľvek systémov, metodík či  názvosloví zo zahraničia. Uvádzame pár príkladov: zo zahraničia sa prebral termín „ karirérový poradca“ bez overenia si skutočnosti, že v našom školstve už viac ako 50 rokov pôsobí tzv. kariérový poradca, ale má pomenovanie „výchovný poradca“. Ďalším príkladom bolo zavedenie duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu, bez prispôsobenia sa nášmu systému vzdelávania a výchovy na základných školách. Opäť ideme preberať zahraničný model – tentokrát Duál Pointy  z Rakúska a už samotný popis činností na stránke ministerstva narazí na našu školskú realitu - napr. kto bude preplácať školám náklady na cestovné a  zastupované hodiny za výchovných poradcov  pri ich návštevách  v Duál Pointoch? ( napr. výchovný poradca v škole s 290 žiakmi má týždenne cca 200 minút na poradenskú činnosť). Kto bude  preplácať náklady rodinám za návštevy Duál Pointov v krajských mestách? Kto bude deti pripravovať organizačne a aj motivačne na návštevy Duál Poinov? Kto bude zabezpečovať súhlasy rodičov? Kto bude pracovať s deťmi ďalej po návšteve Duál Pointu? Aké informácie z Duál Pointu získa o návšteve žiaka výchovný poradca? Budú služby v Duál Pointe poskytované kariérovými poradcami s pedagogickou praxou v základných školách?

Predsedníčka Asociácie výchovných poradcov, Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská konštatuje: „Od roku 2003 sa ešte ani jeden národný projekt nevenoval systému kariérovej výchovy a poradenstva, hoci na to bolo už veľa príležitostí, čo nás utvrdzuje v tom, že kompetentným chýba úprimný záujem pomôcť mladej generácii pri ceste na trh práce. O kariérovej výchove a poradenstve sa vždy hovorilo iba okrajovo, resp.  aby sa využil potenciál výchovných poradcov ako možnosť  dostať sa masovo  a bezproblémovo do škôl pre zazmluvnenie projektov .“

AVP  znepokojene sleduje tzv. nový trend v poradenstve úzko a jednostranne  zameraný na   jednu cieľovú skupinu, a to potencionálnych študentov duálneho vzdelávania , zabúdajúc na to, že  kariérová výchova a poradenstvo  sa týka všetkých žiakov bez rozdielu , a preto ju základná škola musí poskytnúť  každému  žiakovi a jeho rodičom  bez rozdielu .

Na záver predsedníčka Asociácie  vyzýva kompetentných, aby upustili od neustálej atomizácie poradenských služieb na školách a zlúčili činnosti výchovného poradcu, kariérového poradcu a koordinátora prevencie do pozície  školský poradca, čím by sa premietla dlhoročná školská prax do legislatívy.

 


23.11.2017

Beží nám Týždeň celoživotného poradenstva ( 20.11. - 24.11.2017)wink

 


15.11.2017

DUÁLNE VZDELÁVANIE je v slovenskom školstve od začiatku zle uchopené .....a objavujú sa názory, že aj prekonané. Pokúšame sa "vstúpiť do vody" druhý krát. Perspektívne stredné školy si už dávno našli cestu k zamestnávateľom, čo hovorí za všetko.

 

Veď počúvajte smiley Ďakujeme Branislav Grohling za jasné a stručné vysvetlenie ako pomôcť duálnemu vzdelávaniu.

https://www.facebook.com/brani.grohling/videos/1528982317185209/

 

 

 


13.11.2017

Pozývame Vás do Levíc :)

 

 


8.11.2017

 

S cieľom propagovať služby celoživotného kariérového poradenstva, ale aj so zámerom propagovať inštitúcie a organizácie, ktoré na Slovensku študijné a profesijné poradenstvo poskytujú, organizuje Euroguidance centrum v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry "Týždeň celoživotného poradenstva" (TCP) v termíne od 20. do 24. novembra 2017. Aktivitou pre verejnosť alebo pre odborníkov sa môžu zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva.

 

Týždeň celoživotného poradenstva oslovuje verejnosť s jednotnou informačnou kampaňou o poradenských službách. Umožní vám:

 

·         využiť pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa celoživotného poradenstva

·         byť súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva

·         upriamiť pozornosť a záujem na prácu, ktorú vykonávate v oblasti celoživotného alebo kariérového poradenstva

·         propagovať vaše podujatia a zviditeľniť ich na webovej stránke Týždňa celoživotného poradenstva – tyzdenporadenstva.sk  

·         zlepšiť vnímanie poradenských služieb tlačovými správami inštitúcií ako Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, článkami v tlači

·         prostredníctvom informačnej siete Euroguidance preniesť informáciu o vás aj do zahraničia.

 

Ak v uvedenom termíne (plus/mínus 2 týždne) organizujete aktivity súvisiace s celoživotným (kariérovým) poradenstvo, pridajte ich do kalendára podujatíprostredníctvom prihlasovacieho formulára.


25.10.2017

Informovali sme mailom dňa 24.11.2017 kompetentných na ministerstve školstva a v priamoriadených inštitúciách o našej výraznej nespokojnosti v oblasti legislatívy a pracovných podmienok enlightened

 

Vážení kompetentní v oblasti školstva a participujúci na spolupráci s výchovnými poradcami,


dovoľujem si Vás osloviť v mene Asociácie výchovných poradcov s informáciou o legislatívne a kompetenčne neprehľadnou situáciou výchovných poradcov na školách a v školských zariadeniach.

 

Situácia výchovných poradcov je dlhodobo neriešená, čoho dokladom sú otvorené listy zasielané predsedovi vlády SR, ministrom školstva, členom parlamentného výboru a ostatným zainteresovaným organizáciám už niekoľkokrát. 

 

Vyhrotená situácia sa  vyšpecifikovala zverejnením štandardov PZ a OZ, kde sa nejednoznačná náplň práce výchovných poradcov ešte viac skomplikovala spolu so zaslaným vyjadrením ŠIOV smerom k výchovným poradcom o novom modele sprevádzania žiakov na SOŠ, zasadnutia ŠPU k práci s deťmi so ŠVVP bez participácie s výchovnými poradcami a pod.

 

Legislatívne zavedenie pozície kariérového poradcu a jeho "de facto" neexistencia v školskom prostredí sa nevyriešila od roku 2009, keď sa " zjavil" bez akejkoľvek metodickej či systematickej podpory a naštrbil celú koncepciu výchovného poradenstva.

 

V školskom prostredí je v minimálnej miere zastúpený kariérový poradca (cca 200) a rovnako je to aj so školským psychológom (cca 200), pričom prebieha o nich v médiách a aj v odbornej obci neustála diskusia ako o plne funkčnom existujúcom prvku poradenského systému v školstve , hoci potreba zmien pracovných podmienok a činností, konkrétneho ohodnotenie špecifickej odbornosti a minimálna potrebná časová dotácia cca 2 200 výchovných poradcov nie je vôbec riešená už viac ako 10 rokov.

 

Poslednou informáciou k veľkej nespokojnosti výchovných poradcov sa stala informácia Štátnej školskej inšpekcie  - školské inšpekčné centrum Nitra, ktorej jedno z odporúčaní znie " zabezpečenia riadenia výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP výchovným poradcom v úzkej spolupráci s poradenskými zariadeniami." 

  

Žiadame Vás o okamžité riešenie vzniknutej situácie hraničiacej s diskrimináciou výchovných poradcov voči ostatným PZ a OZ. Zároveň Vás žiadame  prizývať Asociáciu výchovných poradcov k spolupráci, nakoľko je výchovný poradca jediným stabilným základným článkom poradenského systému v školstve už desaťročia a jeho systematické prehliadanie prináša paralýzu celého systému v školskej bežnej praxi spolu s negatívnymi dôsledkami  na budúcnosť detí a mládeže, či v osobnom alebo pracovnom živote.

 

S pozdravom

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Asociácia výchovných poradcov

 


 

28.9.2017

 

Ministerstvo školstava, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke Pokyn ministra č.39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy aj pre výchovného poradcu a kariérového poradcu. Ste s nimi spokojní? Vyhovujú Vám? Boli potrebné?

 

Píšte nám svoje postrehy, klady a zápory. smiley Spracujeme ich a zašleme na ministerstvo.mail

 


7.9.2017

Pre našich deviatakov výborný spôsob ako získať informácie o uplatnení sa v doprave :)

 

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom

 

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

 

Podujatie sa uskutoční 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch STM Múzea dopravy v Bratislave. Účastníci podujatia budú môcť navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov, oboznámia sa s ovládaním parkovacieho pilota osobného vozidla a sposkytovaním prvej pomoci. Partnerská spoločnosť Siemens zabezpečí možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

 

Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy predstavia možnosti štúdia zamerané na dopravu a dopravné stavby. Účastníkom odborníci poskytnú aj kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie je bezplatný.

 


4.9.2017

 

                                                                          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zaciatok sk roka


 

22.6.2017

Touto cestou si Vám dovoľujeme dať do pozornosti konferenciu medzinárodného projektu Skills Training for Effective Practice (STEP) realizovaného v rámci Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorá sa uskutoční dňa 29. júna 2017 v čase od 12,30 hod. do 16,30 hod. v Hoteli Sorea Regia ****, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.

 

STEP je projekt zameriavajúci sa na preskúmanie úspešných zahraničných prístupov v oblasti kariérového poradenstva a navrhnutie vzdelávacieho programu a kurikula pre poskytovateľov poradenstva v oblasti zamestnanosti a profesijnej orientácie. V rámci konferencie budú predstavené výsledky výskumu, vypracovaný tréningový program, príručka zručností v oblasti kariérového poradenstva či e-learningová platforma s pripravenými materiálmi.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vášho záujmu o účasť registráciou v termíne najneskôr do 23.6.2017. Vašu účasť potvrďte, prosím, prostredníctvom registračného  formulára, ktorý sa nachádza na nasledovnej adresehttps://skillstep.eu/conference.html#registration.  


6.6.2017

Predstavujeme Vám Návrh nariadenia vlády z dielne ministerstva školstva v súvislosti so znížením základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu a od 1.9.2018.

Tak naše pripomienky sú už zaslané mail čítajte a zdieľajte.

enlightened Všimli ste si rozdiel oproti súčasnému stavu? My ani nie. enlightened Posúďte sami.

 

Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu

 

Výchovný poradca

Počet žiakov

Zníženie základného úväzku
(počet hodín)

v základnej škole a v strednej škole

do 200

2

201 – 400

3

401 – 600

4

601 a viac

5

v špeciálnej škole

do 100

3

101 – 200

4

201 a viac

5

“.

Čl. II

 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem článku I.tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

 

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/353/pripomienky/zobraz

 


5.5.2017

Od roku 1989 prichádza do NR SR prvý návrh na inovovanie poradenských služieb žiakom, rodičom a pedagógom v podobe ŠKOLSKÉHO PORADCU - profesionála - pedagóga. Ďakujeme všetkým za pomoc a držíme palce zdravému rozumu našich poslancov

- nech je potreba našich detí viac ako politické  tričko yes

 

 


2.5.2017

POZVÁNKA NA WORKSHOPY 

Národný ústav celoživotného vzdelávania Vás v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých pozýva na pripravované workshopy zamerané na  „Využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva a nastavenia vzájomnej spolupráce medzi školami a PC a zamestnávateľmi a PC pri realizácii poradenstva s využitím diagnostických nástrojov“, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: 

17.5.2017 - Bratislava, v čase od 9:30 do 14:00 

25.5.2017 - Košice, v čase od 9:30 do 14:00 

30.5.2017 - Banská Bystrica, v čase od 9:30 do 14:00

6.6.2017 - Žilina, v čase od 9:30 do 14:00

15.6.2017 - Prešov, v čase od 9:30 do 14:00 

Bližšie informácie s registráciou sú k dispozícii TU


25.4.2017

Určite nezabudnite zaslať verejné pripomienky k Učiacemu sa Slovensku do 15.5.2017 cez online formulár enlightened

 

http://uciacesaslovensko.minedu.sk/ 

 

 


19.4.2017

Ak máte dobrý nápad, zrealizujte ho :)

enlightenedhttps://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-program

logo

 

 


6.3.2017

A opäť zaujímavá akcia pre deviatakov  (hoci na poslednú chvíľu) yes a nielen pre nich

Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom

 

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

http://asociaciavp.wbl.sk/ep_vrutky.jpg

 

Podujatie sa uskutoční 24. a 25. marca 2017 od 9.00 h do 15.00 h na železničnej stanici vo Vrútkach (plagát).

 

V rámci dvojdňového programu budú mať školáci možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), budú môcť navštíviť priestory rušňa či kamiónu a oboznámiť sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavia spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor bude prezentovať historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavia novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavia modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytne na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“. Návštevníkom bude slávnostne predstavená kniha „Vrútky – 145 rokov s okrídleným kolesom“.

 


1.3.2017

Asociácia výchovných poradcov vydala tlačovú správu k problematike duálneho vzdelávania a nezáujmu ministerstva školstva riešiť kariérovú výchovu a poradenstvo v regionálnom školstve. enlightened

 

http://asociaciavp.wbl.sk/tlacova_sprava_avp_28.2.2017.docx


26.2.2017

8. ročník najväčšieho veľtrhu príležitostí *Profesia days 2017*, kde budú môcť aj vaši žiaci stretnúť desiatky zamestnávateľov, objaviť množstvo zaujímavých prednášok a inšpiratívnych hostí z tých najrôznejších odvetví.

Myslíme si, že v programe veľtrhu nájdu žiaci vašej školy veľa užitočného, čo im môže pomôcť rozhodnúť sa pre ich budúce povolanie a životné smerovanie. Okrem prednášok, testovania z cudzích jazykov a digitálnych zručností ich čaká *konzultácia vhodnosti stredných škôl* občianskym združením EDUPLEX, ktoré prostredníctvom inovatívneho vzdelávacieho programu *Čím chceš byť* u detí podporuje motiváciu nájsť samého seba, svoje predpoklady, zručnosti a schopnosti inšpiratívne pre ich budúcnosť.


Vedieť viac enlightened
<http://mailing.profesia.sk/l/UX7jTlhQhW0meQx6b8921PqQ/V0yLKEmVAO892tbEngSZ6zYQ/1ejwH2UlXmA42LG6LDYWoQ>Prijmite pozvanie na *Profesia days 1. a 2. marca 2017 do Incheba Expo Bratislava* a podporte v účasti aj vašich žiakov.


 

18.1.2017

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE -

tlačivo aj s Metodikou pre vyplňovanie prihlášky ako pomôcka


20.12.2016

 

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech Vám len radosť prináša, to je našim prianím.
 
 

20.12.2016

Viac ako 200 expertov z celej Európy v rámci siete NICE Network for Innovation in Career Guidance and Councelling) vytvorilo počas niekoľkoročného procesu štandardy pre povolania v kariérovom poradenstve. Tieto štandardy sú používané vo viacerých krajinách a aj slovenská sústava povolaní vychádza v oblasti kariérového poradenstva z modelu NICE. 

A tu sú tri funkčné a hierarchicky  rozlíšiteľné povolania v kariérovom poradenstva 

 


15.12.2016

 

Neustále šírime osvetu nie len medzi výchovnými poradcami, o čom je naša práca, ako sa naše pracovné podmienky roky nemenia a ako neustále rastie potreba našej práce na základných a stredných školách, hlavne v oblasti poradenstva v študijno-profesijnom vývine žiakom a aj pri zavádzaní systému duálneho vzdelávania. Trh práce trpí každým rokom viac a viac na nezáujem kompetentných riešiť túto problematiku a neustále nás už viac ako 10 rokov odbíjajú dôvodom nedostatku finančných zdrojov na navýšenie časovej dotácie pre našu poradenskú činnosť v rátane kariérového poradenstva, rozbiehajú národné projekty, ktoré sú však iba nadstavbou na samotný rokmi deštruovaný poradenský systém v školstve.

Posúďteenlightened: podľa ministerstva školstva je cca 7,5 mil. EUR (potreba navýšenia časovej dotácie každého výchovného poradcu o 5 hodín týždenne na poradenskú činnosť s rodičmi a žiakmi) viac ako 300 mil. EUR ( približne 63 % stredoškolských a 53 % vysokoškolských absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali, štátny rozpočet to stojí každoročne viac ako 300 mil. EUR).

Ministerská matematika     7,5 mil. EUR > 300 mil. EUR

A nevymýšľame si prepočet každoročných strát urobila Trexima - ich prezentácia

A prepočet nákladov na navýšenie časovej dotácie pre VP vychádza z dokumentu ministerstva školstva

A ako sa "udomácňuje" duálne vzdelávanie v slovenskom školstve? Čítajte

Nakoniec niečo o výchovnom a kariérovom poradcovi na školách - tiež zaujímavé


31.10.2016

Odporúčame:

http://rozvojkariery.sk/uciace-sa-slovensko-ake-miesto-pre-poradenstvo-v-novom-skolstve/


28.10.2016

 

Dňa 27.10.2016  nás na stretnutí za okrúhlym stolom  k   Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania zastupovala  predsedníčka AVP Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská.  Podľa nej, vízia  je sľubná, no realita poradenského systému na školách  týchto dní je smutná. Nevzdávame sa a pokračujeme https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/f4c/1/16/1f642.png:-). Sme pri tom.


 

28.9.2016

TASR uverejnila tlačovú sprácu s textom verejnej výzvy AVP ministrovi školstva yes

 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/otvoreny-list-asociacie-vychovnych-p/29663-clanok.html


27.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.9.2016

Nový školský rok začíname verejnou výzvou ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Petrovi Plavčanovi k spolupráci na nových návrhoch funkčných zmien v oblasti výchovného a kariérového poradenstva nakoľko minister školstva nereaguje na písomné výzvy:

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní  jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania,  inklúziou detí nielen na školách, ale aj na trhu práce, sme do dnešného dňa k  tejto pálčivej téme neboli prizvaní a ani nik z ministerstva školstva neprejavil záujem o odbornú diskusiu. Pán minister Peter Plavčan nereaguje na žiadne návrhy spolupráce či stretnutí, hoci verejne deklaruje spoluprácu so stavovskými organizáciami na tvorbe dôležitých dokumentov. Už v júni 2016 sme boli pri okrúhlom stole s pracovníkmi ministerstva školstva informovaní o aktuálne prebiehajúcej príprave legislatívnych zmien, strategických dokumentov v súvislosti s výchovným a kariérovým poradenstvom, ale do dnešného dňa nás nik neprizval k spolupráci na nich. Práve legislatívne nedostatky a neznalosť školského prostredia poukázali aj pri systéme duálneho vzdelávania na potrebu spolupráce s odborníkmi z praxe – výchovnými poradcami.

Od ministra školstva očakávame, že približne 2 000 výchovných poradcov už nebude musieť pri nových návrhoch zmien opäť  iba konštatovať nesystémové a nefunkčné prvky a zásahy, ktoré ešte viac prehĺbia  aktuálne problémy súvisiace s  voľbou študijno-profesijnej dráhy každého mladého človeka.   

 

V Bratislave 21.9.2016

 

Predsedníctvo Asociácie výchovných poradcov

www.asociaciavp.wbl.sk

0908 734 536


6.9.2016

 

Výchovným poradcom želáme úspešný nový školský rok 2016/17 smiley

 


16.6.2016

 

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016
Centrum Euroguidance, SAAIC, v roku 2016 vyhlasuje už 8. ročník súťaže. Realizujeme ju v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky, DZS. Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

 

„Kariérové poradenstvo podporuje objavovanie a rozvoj talentu, ktorý je v každom z nás.“

Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR. Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo. Okrem služby je možné prihlásiť aj aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, akciu, podujatie, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva.

Prihláste sa! Môžete získať nielen ocenenie. Prostredníctvom súťaže môžete predstaviť svoje služby a aktivity v oblasti kariérového poradenstva širšiemu publiku, prezentovať sa v zborníku súťažných príspevkov i na konferencii k vyhláseniu výsledkov súťaže.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte prihlášku a pošlite nám ju na emailovú adresu centra Euroguidance euroguidance@saaic.sk do 30. júna 2016.


15.6.2016

Asociácia výchovných poradcov podporuje protestný pochod zamestnancov školstva, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2016 v Bratislave. VYZÝVAME svojich členov, aby sa zúčastnili protestného pochodu, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 


22.5.2016

Zásadná pripomienka AVP k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

bola daná 16.5.2016 v nasledovnom znení:

Organizácia: Asociácia výchovných poradcov
 
Pripomienka k: Prílohe č. 7 k zákonu č. 553.2003 Z. z.
Dátum vytvorenia: 16.05.2016
 
Stav: Odoslaná
Pripomienka:

Uplatňujeme zásadnú pripomienku k tabuľke platových taríf vo výške:

Platová trieda - 6 - pracovná trieda - 1 - 586,00

Platová trieda - 6 - pracovná trieda - 2 - 617,00

Platová trieda - 7 - pracovná trieda - 1 - 635,00

Platová trieda - 7 - pracovná trieda - 2 - 669,00

Platová trieda - 8 - pracovná trieda - 1 - 688,50

Platová trieda - 8 - pracovná trieda - 2 - 725,00

Platová trieda - 9 - pracovná trieda - 1 - 753,50

Platová trieda - 9 - pracovná trieda - 2 - 795,00

Platová trieda -10 - pracovná trieda -1 - 809,50

Platová trieda -10 - pracovná trieda -2 - 854,50

Platová trieda -11 - pracovná trieda -1 - 890,00

Platová trieda -11 - pracovná trieda -2 - 940,50

Platová trieda -12 - pracovná trieda -1 - 980,00

Platová trieda -12 - pracovná trieda -2 -1036,50

Zdôvodnenie – pôvodne navrhovaná výška platových taríf nezodpovedá programovému vyhláseniu vlády o výraznom zvýšení verejnej investície do školstva, o spravodlivom ohodnotení učiteľa s priamym a prioritným dopadom na kvalitu školstva, o vytvorení predpokladov na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia. Slovenská vláda potrebu zvyšovania učiteľských platov potvrdzuje a podľa politických odporúčaní OECD v „Prehľad OECD o zdrojoch v školstve: Slovenská Republika – Zhrnutie “ (2016) má byť výsledkom významné zlepšenie platových podmienok učiteľov súbežne so snahami o zlepšenie ich pracovných podmienok. Zlepšenie odmeňovania učiteľov je podľa tohto dokumentu jednou z top priorít -pre zlepšenie postavenia učiteľskej profesie, získanie lepších kandidátov pre učiteľské povolanie, pre zabezpečenie, aby absolventi pedagogických škôl išli učiť, zatraktívnenie učiteľského povolania pre mužov a zabezpečenie primeraných stimulov pre učiteľov, aby boli efektívni vo svojej každodennej praxi.


16.5.2016

Spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve

 

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve.

Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 nemajú dostatočné finančné krytie, a preto ich realizácia nebude možná. Dlhodobo pretrvávajúce problémy v školstve sa týmto len prehĺbia.

Prítomní zástupcovia organizácií sa zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016.

Ďalej sa dohodli, že jedným z účinných spôsobov, ako presadiť spoločné požiadavky, je dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností legislatívneho procesu.

Účastníci stretnutia prediskutovali návrh usporiadať konferenciu ekonomických odborníkov na tému skutočných možností verejných financií, štátneho rozpočtu a kapitoly školstva na zabezpečenie financovania školstva na úrovni iných vyspelých štátov.

Asociácia výchovných poradcov

Asociácia centier voľného času SR

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

Asociácia základných umeleckých škôl SR

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR

Slovenská komora učiteľov

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Iniciatíva slovenských učiteľov

Študentská rada vysokých škôl

Rada mládeže Slovenska

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Združenie základných škôl Slovenska

Školský network

Komora školských logopédov

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Rada vysokých škôl SR

Asociácia školskej psychológie

Školský výbor ECAV

Študentská sieť

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Nové školské odbory

Slovenská komora angličtinárov

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Iniciatíva Veda chce žiť!

OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied

Slovenská rada rodičovských združení

Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


3.5.2016

Prezident SR Andrej Kiska vyjadril podporu výchovným poradcom. yes  ĎAKUJEME. smiley

V Nitre sa dňa 27.4.2016  uskutočnil odborný seminár pre výchovných poradcov pod názvom "Výchovný poradca - sprievodca svetom povolaní" a moderátorkou bola predsedníčka Asociácie výchovných poradcov Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská.  Seminár zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Asociáciou výchovných poradcov, Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a ďalšími partnermi. Vďaka špičkovým odborníkom z tejto oblasti získali účastníci informácie z "prvej ruky", veď posúďte sami :

PaedDr. Mária Tekelová – riaditeľka odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Petra Sasinková - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

PhDr. Lucia Ditětová -Trexima Bratislava

Ing. Jaroslav Holeček, PhD., JUDr. Hana Zacharová - Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

Ing. Katarína Lučeničová - JA Slovensko

PhDr. Darina Lepeňová, Mgr. Hedvika Lipovská - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 

O správnosti zamerania odborného seminára, ale aj o samotnom význam našej práce, nás presvedčil svojou prítomnosťou aj prezident SR Andrej Kiska. Vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol význam vzdelania, výbere strednej školy a samotnej práce učiteľov a výchovných poradcov – okrem iného spomenul, že výchovnou poradkyňou bola aj jeho mama – učiteľka smiley .

https://www.prezident.sk/article/prezident-nitra-ma-sancu-stat-sa-progresivnym-mestom/

             

 

 

 

 

 21.4.2016

Rekvalifikačný kurz akreditovaný MŠ SR "Kariérové poradenstvo", najmä pre pomáhajúce profesie, prípadne absolventov humanitných sociálnych odborov, Moduly sú akreditované aj jednotlivo. 

Viac informácii je na 
http://www.karieroveporadenstvo.sk/ 
 
Plánované termíny a popisy jednotlivých modulov: 
29.- 30.04.2016 - Základy kariérového poradenstva – teorie v praxi
17.- 18.06.2016 - Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve
05.- 06.08.2016 - Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve
09.- 10.09.2016 - Koučovací prístup v kariérovom poradenstve
14.- 15.10.2016 - Aktivizačné a tvorivé metódy a orientácia vo svete práce
 (a pre intenzívny model aj 08.- 09.08.2016)
02.- 03.12.2016 - Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach poradenského procesu
 (a pre intenzívny model aj 20.- 21.06.2016)

21.4.2016

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder spolupracuje v rámci medzinárodného projektu "Tréning zručností pre efektívnu prax" so zahraničnými partnermi z Poľska, zo Spojeného kráľovstva, z Cypru a z Maďarska. Organizuje

dve bezplatné vzdelávacie aktivity

s názvom

Príprava poradcov na poskytovanie efektívnych poradenských služieb zamestnanosti

v rozsahu 100 hodín (48 hodín prezenčne a 52 hodín dištančne). 

Vzdelávanie odporúčame pre: kariérových / odborných poradcov, výchovných poradcov stredných škôl.

Termíny vzdelávacích aktivít:

1. Vzdelávacia aktivita od 13.05.2016 do 28.05.2016 (100 hodín)

2. Vzdelávacia aktivita od 03.06.2016 do 25.06.2016 (100 hodín)  


Ak Vás naša ponuka zaujala  potvrďte prosím Vašu účasť resp. účasť Vašich spolupracovníkov na vzdelávacej aktivite vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mail: ildiko.hanuliakova@gmail.com do 30.04.2016

V  prípade otázok môžete nás kontaktovať telefonicky: 0905928862 alebo e-mailom: ildiko.hanuliakova@gmail.com.

 
 
 
 
 

20.4.2016

 

Aj AVP žiadala na protestnom stretnutí 19.4 2016 v BA  potrebu finančného krytia všetkých pripravovaných reformných krokov.  Zároveň sme upozornili na oklieštenú časovú dotáciu výchovných poradcov na poradenskú činnosť na školách vrátane kariérového poradenstva ( od cca 70 min ).

Ďakujem  všetkým výchovným poradcom za podporusmiley

https://youtu.be/R0VJnp5nVrk

 

 


17.4.2016

Programové vyhlásenie vlády neakceptovalo Deklaráciu. AVP sa ako jeden zo signatárov Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií stotožňuje s vyhlásením, ktoré táto Deklarácia obsahuje.

AVP  vyzýva výchovných poradcov, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia, ktoré organizuje OZPŠaV. Toto zhromaždenie sa bude konať 19. apríla 2016 o 14:00 v Bratislave. Spoločný pochod bude smerovať od Úradu vlády SR  k Národnej rade.

 


16.3.2016

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Asociáciou výchovných poradcov, Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a ďalšími partnermi, pre Vás pripravili seminár pod názvom „Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní“.

Seminár je súčasťou celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2016.

Termín seminára: 27. apríla 2016

Miesto konania: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, pavilón K

Čas konania: 11.00 – 13.30 h

Seminár je bezplatný. Pre zaregistrovaných účastníkov bude zabezpečené bezplatné občerstvenie a obed. Zo strany Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je zabezpečená bezplatná doprava vlakom vo forme voľného cestovného lístka, ktorý bude výchovným poradcom doručený poštou priamo na meno z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Registrácia do 7. apríla 2016

Program seminára:  Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní  Seminár pre výchovných poradcov zo základných škôl (DOCX)

Registrácia https://docs.google.com/forms/d/1OC1Vd1FEZavjrwZR3L2yqvbnilLpUA09cl4GIvXyh9E/viewform


 

 

16.3.2016

 

Videá približujúce profesie rôznych zameraní  - pre žiakov ZŠ - ZAMESTNANIA POD LUPOU

Odporúčame yes

 


3.3.2016

Odkazy na najnovsie produkty centra Euroguidance, ktore je sucastou Slovenskej akademickej asociacie pre medzinarodnu spolupracu SAAIC:

-        zbornik z posledneho Cross Border seminara, ktory sa konal v dnoch 9. – 10. 6. 2015 v Retzi, Rakusko, a ktoremu predchadzal „field visit“ 8. 6. v Brne – zbornik (v anglictine) obsahuje tzv. National Surveys na temu seminara, ktorou bolo „prekracovanie hranic v poradenstve“ a vsetky prispevky, ktore odzneli na workshopoch; kedze islo o jubilejny, 10. rocnik tohto podujatia (organizuje sa od r. 2005), sucastou zbornika su aj kratke reminiscencie na predchadzajuce rocniky, najdete tam vsak aj vypovede zastupcov centier Euroguidance z Ciech, Rakuska a Slovenska, ktore sa na organizovani CBS 2015 spolocne podielali; centrum Euroguidance pripravuje aj slovensky preklad tohto zbornika, v priebehu najblizsich dni bude k dispozicii vyber niektorych prispevkov, koncom 1. polroka bude vsak na nasej stranke k dispozicii uplna verzia zbornika CBS 2015; 

-        zborniky zo sutaze NARODNA CENA KARIEROVEHO PORADENSTVA 2015 organizovanej v uzkej spolupraci centier Euroguidance SK a CZ, ale v oboch republikach samostatne: zbornik zo sutaze na Slovensku a zbornik zo sutaze v Ceskej republike;

-        aktualizovali sme elektronicku publikaciu KOMPAS MARCA POLA;  

-        posledne cislo e-casopisu KARIEROVE PORADENSTVO V TEORII A PRAXI, roc. 4, c. 8, je tematicky venovane nedavno ukoncenym projektom relevantnym z hladiska karieroveho poradenstva, na takmer 80 stranach vsak najdete aj ine zaujimave a podnetne prispevky – radi by sme upozornili najma na preklad studie prof. Tristrama Hooleyho a Vanessy Dodd (iCeGS) „Ekonomicke prinosy karieroveho poradenstva“, ci preklad vyhlasenia Cedefop „Karierove poradenstvo v nestabilnych casoch“;   

-        pripajame aj aktualne cislo informacneho Bulletinu Euroguidance 2/2015, v ktorom prinasame informacie o aktualnom diani v oblasti karieroveho poradenstva tak u nas, ako aj v blizsom ci vzdialenejsom zahranici;

-        zverejnili sme prezentacie zo seminara „Kam kraca teoria a prax karieroveho poradenstva“, ktory sa v rezii centra Euroguidance uskutocnil 29. 10. 2015 v Ziline.

 

Na stranke centra Euroguidance www.saaic.sk/euroguidance v casti Servis poradcom, resp. v Kniznici najdete aj dalsie publikacie z nasej produkcie.   


15.2.2016

Na stránke www.profsme.sk sú umiestnené dôležité informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017. enlightened

 


1.2.2016

Všetkým členom a nečlenom AVP je k dispozícii množstvo rád, pomôcok a odbornej literatúry na stránke https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu  - osobitne odporúčame poradenské hry, ktoré sú využitelné pre celú populáciu 7., 8. a 9. ročníka https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/poradenske-hry - nie je potrebný súhlas rodiča - dotazníky sú anonymné - žiak si ich môže vyplniť doma a do školy prinesie na konzultáciu alebo poradenstvo k voľbe povolania vytlačené výstupy ( enlightenedodpúčanie:  žiakom navrhujeme, aby si výstupy odfotili do telefónu - ten doma určite nezabudnú wink )

 


21.01.2016

 

Ak chýbajú Vám, vašim žiakom a ich rodičom informácie o duálnom vzdelávaní, ponúkame Vám prezentácie, ktoré nám poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na naše vyžiadanie .

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dualne vzdelavanie

 

http://asociaciavp.wbl.sk/1_zaklad_dualne_vzdelavanie_kovac.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/zakon_o_ovp_1_galan.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/zakon_o_ovp_2_galan.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/4_nabor_ziakov_a_vyberove_konania_kovac.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/5_prezentacia_portalu_potrebyovp_kovac.pdf

http://asociaciavp.wbl.sk/osvaldova_seminar_vp_2015_skratena_verzia__2_.pdf

 


20.10.2015

Predsedníctvo Asociácie výchovných poradcov  podporuje  jednotu  poradenstva v študijno-profesijnom (kariérovom) vývine a  poradenstva vo výchovno-vzdelávacom vývine žiaka v činnosti  jedného odborníka, špecialistu – a to  výchovného poradcu (AVP navrhuje nové pomenovanie školský poradca).

 


7.10.2015

Dňa 2.10.2015 sa uskutočnila výročná konferencia Asociácie výchovných poradcov, ktorej cieľom boli okrem iného aj informácie o súčasnom postavení výchovných poradcov na školách. Pozvaní boli všetci členovia AVP. Ďakujeme aktívnym členom za ich osobnú účasťsmiley

 

 

 

 


14.9.2015  

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV nižšie smiley - seminár je už obsadený

 

                                              

Integrovaný systém poradenstva,

 

ktorý sa uskutoční  1. – 2. októbra 2015 v BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom**** v Žiline.


 


22.5.2015

Radi by sme Vás informovali aj o  elektronickom časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (www.saaic.sk/casopiskp.html). Témou najbližšieho čísla bude kariérové poradenstvo v tranzitných obdobiach kariérového vývinu, t. j. pri prechode zo školy do školy či zo školy do práce (i naopak), zo zamestnania do zamestnania, z obdobia nezamestnanosti do zamestnania, z obdobia ekonomickej aktivity do odbobia ekonomickej neaktivity a pod.

 


22.5.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015. Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť služby a aktivity z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Najlepšie príspevky budú po posúdení odbornou porotou ocenené , info nastránke www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž. Termín ukončenia podávania prihlášok je 30. jún 2015.

 


20.4.2015

Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami


31.3.2015

Nové odborné zázemie ponúka výchovným poradcom KomposyT (Komplexný poradenský systém) - digitálna pomôcka pre riadenie komplexného poradenského systému

 


 

3.2.2015

Na stránke www.mpc-edu.sk je ponuka na vzdelávanie /Pripravované podujatia.chovný poradca , Kariérová výchova a poradenstvo v školách a iné . 

Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Martinčeková

e-mail: iveta.martincekova@mpc-edu.sk    Prihlásiť sa musíte do 15.2 .2015.


20.1.2015

Doporučujeme navštíviť stránku www.vudpap-projekt.sk / informácie pre verejnosť/odborné články, kde nájdete v Prílohe č.6, časopisu psychológia a patopsychológia dieťaťa, články pre výchovných poradcov a o výchovných poradcoch v súčasnosti.

http://www.vudpap-projekt.sk/odborn%C3%A9-%C4%8Dl%C3%A1nky/preview-file/priloha-6-628.pdf

 
 
 
 

15.9.2014

Ponúkame odpoveď min. školstva k termínu TESTOVANIE9

https://www.youtube.com/watch?v=cH4_QSdvtkM&feature=youtu.be


14.9.2014

Ponúkame zaujímavý materiál  PhDr.Petra Hlaďu ,Ph.D., akademického  pracovníka  a odborníka v oblasti kariérového  poradenstva v Čechách.

Školské zařízení Vysočina Education zveřejnila pod následujícím odkazem http://www.vys-edu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&id_ktg=1333&archiv=0&p1=1052 příručku k volbě povolání pro výchovné poradce.

14.9.2014

MPC opäť hľadá skúsených učiteľov na vypracovanie študijných materiálov

12.09.2014

MPC opäť hľadá skúsených učiteľov na vypracovanie študijných materiálov- skúsenosti s riešením výchovných problémov v školách a školských zariadeniach,

Prihlášky je potrebné predložiť v písomnej podobe najneskôr do 16. septembra 2014. Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete na stránke Metodicko-pedagogického centra.

 

3.9.2014

- Zmeny v základných a stredných školách

www.minedu.sk

 

25.7.2014

Vážení kolegovia , dávame Vám do pozornosti nasledujúcu ponuku . Viac na www.zsodborne.sk

Konkurz na lektorov kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov

Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pozíciu lektora KV:                                                

 

a)      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu

b)      najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka

c)       skúsenosti s profesijnou orientáciou, manažmentom a procesom kariéry

d)      lektorské kompetencie - skúsenosti s lektorovaním dospelých, dva roky lektorská prax

e)      lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 smernice č. 18/2009-R.

 

Uchádzač je povinný pre zapojenie sa do výzvy predložiť odborný životopis – Europass.

Svoje prihlášky a životopisy zasielajte na emailové adresy: gabriela.horecka@zsodborne.sk; alena.bobovnicka@zsodborne.sk. V prvom kole prijímame prihlášky do 30.09.2014 , o začiatku kontinuálneho vzdelávania Vás budeme v predstihu informovať.  Prihlasovať sa však môžete aj počas celého trvania projektu  –  do 09/2015.

Kandidátov si budeme na  konkurzy prizývať priebežne.

29.6.2014

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, ŽELÁME VÁM  NÁDHERNÚ DOVOLENKU !!

24.6.2014
 
Radi by sme Vás informovali o predĺžení termínu podania prihlášky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2014.

Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR.

 

Podrobnejšie informácie o súťaži a prihlášku nájdete v prílohe a taktiež na našej stránkewww.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž. Vaše prihlášky s radosťou privítame.

NOVÝ termín na zaslanie prihlášok je 30. jún 2014Prihlášku prosím pošlite na adresu:euroguidance@saaic.sk, vytlačenú a podpísanú verziu poštou na adresu: Euroguidance centrum, SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava.

1.6.2014 Oznam

Pozvánka na tlačovú konferenciu
Vážení novinári,
pozývame vás na tlačovú konferenciu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) na tému
Aktuálne výsledky výskytu sociálnej patológie v správaní žiakov
v základných školách v SR
– prvé zverejnenie výstupov z celoslovenskej depistážnej analýzy

Čas a miesto konania TK:
Uskutoční sa v utorok 3. 6. 2014 od 9:30 hod. v zasadacej miestnosti v EKOIUVENTE, Búdková cesta 2 v Bratislave.
Program TK:
• Aktuálne informácie o výrazne zhoršujúcej sa situácii v základných školách, najmä v oblasti pribúdajúcich porúch správania, porúch učenia a ďalších patologických javov
• Prezentované budú najdôležitejšie zistenia z celoslovenského výskumu realizovaného na 75% ZŠ
• Ide o pilotnú prezentácia výskumných výstupov a odporučení pre školskú a poradenskú prax v SR
• Výskum je realizovaný v rámci národného projektu ,,Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“
Na otázky novinárov bude odpovedať:
- PhDr. Štefan Matula, PhD., - gestor národného projektu, spolu s odborným tímom národného projektu
- ďalej sa na diskusií k téme zúčastní predsedníčka Informačno – koordinačnej rady Asociácie výchovných poradcov Mgr.Alžbeta Dianovská.
 

 

 

6.5.2014

Národný projekt investuje do kariérových poradcov na stredných školách

........Predsedníčka Asociácie výchovných poradcov Alžbeta Dianovská vníma dovzdelávanie výchovných poradcov v oblasti kariérového poradenstva ako veľmi potrebné. Podľa jej slov: „Práve kariérové poradenstvo sa  vo svete stalo jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí a nové poradenské prístupy a techniky patria aj do slovenských škôl.“
     Skvalitnenie práce kariérových poradcov sa realizuje od júna tohto roka a potrvá do októbra 2015 a následne v období po ukončení projektu. Na verejných základných školách pôsobí približne 1 300 výchovných poradcov, na stredných odborných školách je ich približne 400 a na gymnáziách 200.  Na stredných odborných školách bude prostredníctvom tejto aktivity na plnohodnotný výkon úloh kariérového poradcu preškolených 400 výchovných poradcov.

Celý text si prečítajte na

http://www.minedu.sk/narodny-projekt-investuje-do-karierovych-poradcov-na-strednych-skolach/

19.3.2014

Dovoľujeme si zaslať Vám najnovšie číslo elektronického časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, ročník  2, č. 4, veríme, že v ňom nájdete niečo zaujímavé a inšpiratívne i pre seba a svoju prácu. Časopis spolu s predchádzajúcimi číslami bude od budúceho týždňa dostupný aj na stránke www.saaic.sk/casopiskp.html.

http://asociaciavp.wbl.sk/karierove_poradenstvo_v_teorii_a_praxi_2013-04__1___1_.pdf

 


10.3.2014

Dávame do pozornosti účasť AVP :

 


24.2.2014

"Zo školy do zamestnania"   - Informačná brožúra Štátneho inštitútu odborného vzdelávania = jej účelom je osloviť rodičov a ich deti v čase podávania prihlášok na stredné školy, aby zvážili výhody štúdia na strednej odbornej škole.Môžete si ju prečítať aj na stránke ministerstva školstva.

INFOBROŽÚRA ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA

     Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci v aktivít zameraných na propagáciu stredného odborného školstva vydal v týchto dňoch informačnú brožúru „ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA“ určenú pre školy i rodičov.
     Materiál ponúka prehľad poskytovaných výhod odborného vzdelania, a to v celej jeho šírke, počnúc benefitmi, ktoré získaním príslušného stupňa odborného vzdelania (od nižšieho, cez úplné až po vyššie), vrátane nadväzujúceho štúdia, ktorými sú nadstavbové štúdium, kvalifikačné pomaturitné štúdium, špecializačné pomaturitné štúdium, ako aj vyššie odborné štúdium.
Súbor typu pdf

14.2. 2014

 

AVP dáva do pozornosti podujatie 5. rocnik veltrhu prace Profesia days www.profesiadays.sk )

http://www.profesiadays.sk/uchadzaci-preco-sa-zucastnit-veltrhu-prace/absolventska-sekcia/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2.2014

Ak sa Vám dobre pracovalo so Sprievodcom svetom povolaní......tu je Vám k dispozícii......

 

enlightened  http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx 

 


3.2.2014

 

Dnes zasadá Expertný tím pre činnosť výchovných poradcov v Projektovom centre pre činnosť výchovných poradcov v Leviciach. Hlavnou úlohovou Expertného tímu je inovácia poradenských mteód v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti. Expertný tím zasadá  ako súčasť aktivít NP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí  (Výskumný ústav detskej psychológie a patospychológiev Bratislave. Bližšie info o národnom projekte www.vudpap-projekt.sk

 


7.1.2014

 

Výzva AVP k spolupráci výchovných poradcov ZŠ v národnom projekte VÚDPaP

 

AVP uvítala realizáciu národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí  (Výskumný ústav detskej psychológie a patospychológiev Bratislave). Poradenský systém v školstve na ZŠ sa konečne bude riešiť systémovo a celoplošne (bohužiaľ bratislavský kraj sa zapojiť nemôže, ale hľadáme spôsob ako aj týchto výchovných poradcov neobísť s modernizáciou).

Bližšie informácie k projektu nájdete na www.vudpap-projekt.sk

 

Čo očakáva Asociácia výchovných poradcov od výstupov národného projektu?

Predpokladáme, že zásadnými prínosmi projektu budú:

 • digitalizácia poradenského systému;
 • inovácia a aktualizácia poradenských nástrojov (nové testy, metodiky, didaktická a digitálna technológia);
 • vzdelávacie aktivity – vytvorenie nových učebných zdrojov, publikácií, metodických príručiek, sprístupnenie najvýznamnejších zahraničných publikácií a učebných zdrojov;
 • podpora postavenia výchovných poradcov ako poradcov prvého kontaktu;
 • prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí;
 • skvalitnenie kariérovej výchovy na ZŠ, kde bude venovaná špeciálna starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s cieľom znižovať ich ohrozenosť pri hľadaní práce;
 • podpora spolupráce a partnerstiev inštitúcií, ktoré sa na európskej úrovni zaoberajú prevenciou, poradenstvom a prípravou žiakov na trh práce.

 

 


18.11.2013

Dovolili by sme si Vám pripomenúť, že sa kráti čas na možnosť zaregistrovať sa na konferenciu Národná cena kariérového poradenstva (NCKP) 2013, ktorá sa uskutoční v Bratislave dňa 27. novembra 2013 v rámci Týždňa celoživotného učenia a Týždňa celoživotného poradenstva v priestoroch hotela MERCURE.
Prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali do 20. novembra prostredníctvom on-line registračného formulára (link je v priloženej pozvánke nižšie).

enlightened http://asociaciavp.wbl.sk/konferencia_nckp2013_pozvanka-program.pdf

 

 


16.10.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledku dotazníka k existencii kariérových poradcov na základných školách, ktorý sme realizovali v auguste 2013. Môžeme skonštatovať, že proproforientácia na ZŠ je naďalej realizovaná výchovnými poradcami 72.21 %  (hoci niektorí sú aj kariérovými poradcami v jednej osobe 23,63 %). Zapojilo sa 586 výchovných poradcov zo ZŠ.

Ďakujeme Vám za veľmi dôležité informácie, za Váš čas a ochotu. Využijeme to pri ďalších rokovaniach k zlepšeniu pracovných podmienok VP.

      

 


12.8.2013

S veľkým potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že najnovšie číslo e-časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, roč. 2, číslo 3*, je už na webe – www.saaic.sk/casopiskp.html.

 


10.8.2013

enlightenedenlightened enlightened

Vážená kolegyňa, vážený kolega!

V súvislosti s neustálou snahou Asociácie výchovných poradcov podieľať sa na vytvorení moderného systému poradenstva v podmienkach škôl rôzneho typu SR,  si Vás dovoľujeme  osloviť s prosbou o vyplnenie dvoch nasledujúcich otázok www.AVP.dotaznicek.sk . Hoci je obdobie dovoleniek, prosíme Vás o čo najrýchlejšie odpovede.

ĎAKUJEME wink

 


22.4.2013

AVP spolupracuje so Štátnym odborným inštitútom v národnom projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie. (realizácia projektu začala 8.4.2013). Bližšie info na stránke ŠIOV.

 


20.4.2013

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v  Bratislave začal dňa 18.3.2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný  projekt:  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Riešenie národného projektu je naplánované na  33,5 mesiacov od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015). Bližšie informáciu na stránke VÚDPaP.


20.4.2013

V najbližších dňoch sa uskutoční Inštitút pre výskum práce a rodiny  v spolupráci s našou Asociáciou reprezentatívny prieskum týrania deti na Slovensku a budeme veľmi radi, keď Vy - výchovní poradcovia prispejete ku koordinácii  prieskumu. Ste veľmi potrební a máte vo výskume  nezastupiteľnú úlohu. Vybralo sa náhodným výberom 150 základných škôl z celého Slovenska.

Prosíme o súčinnosť hlavne v týchto úlohách: 

·         dozrieť na prebratie zásielky a odoslanie zásielky po vyplnení dotazníkov (balik bude obsahovat spätnú adresu VUDPaPu kam sa budú dotazníky posielať - aj s obálkami a známkami),

·         za spoluúčasti učiteľov vybrať žiakov do vzorky podľa inštruktážneho listu, ktorý bude priložený v balíku,

·         zdôrazniť deťom, že ide o anonymný prieskum, aby v ňom neuvádzali svoje osobné údaje,

·         zdôrazniť deťom, aby po vyplnení dotazník hneď zalepili, aby ho nikto nemohol čítať a zabezpečiž, aby ho nikto pred odoslanim poštou neotváral,

·         vylepiť na verejnú nástenku v škole zoznam čísiel, na ktoré možu deti anonymne volať, v prípade ohrozenia života.

·  

4.4.2013

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky zorganizoval  dňa 26. marca 2013 odborný seminár pre výchovných poradcov zameraný na tému „Znižovanie miery nezamestnanosti absolventov stredných škôl“ . Príspevkom k téme prispela aj AVP, ktorý môžete nájsť na nižšie uvedenom odkaze:

www.upsvar.sk/nz/upsvr-nove-zamky/oznamy-a-novinky-uradu/odborny-seminar-znizovanie-miery-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=282206


4.4.2013

Na stránke Euroguidance centra www.saaic.sk/euroguidance v časti „Servis poradcom/Časopis“ je k dispozícii najnovšie číslo časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (č. 2/2012). Hlavnou témou tohto čísla sú zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, alebo ako sme si ich vymedzili o niečo podrobnejšie – zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy. Táto téma nás sprevádzala v priebehu celého minulého roka a venovali sme jej aj samostatnú „Zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy a ich rozvoj v sektore vzdelávania“, ktorú čoskoro nájdete na  stránke v sekcii „Knižnica“ (bude k dispozícii aj v tlačenej podobe). V čísle však nájdete zaujímavé a podnetné príspevky a informácie aj na ďalšie témy, veríme, že celý obsah časopisu sa vám bude páčiť.

Radi by sme už teraz avizovali, že témou najbližšieho, letného čísla nášho časopisu bude kariérové poradenstvo na základných a stredných školách, veríme, že práve táto oblasť, ktorej sa u nás denne venujú desiatky a stovky výchovných poradcov/poradkýň, metodikov/metodičiek, poradenských psychológov / psychologičiek v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v ďalších školských či iných zariadeniach, vyvolá záujem podieľať sa na tvorbe obsahu pripravovaného čísla. Tešíme sa na podnetné a zaujímavé príspevky od vás! (P.S.: Môžete ich posielať do konca mája...)

 


4.4.2013

Na stránke Euroguidance centra www.saaic.sk/euroguidance sú k dispozícii všetky potrebné informácie (program, organizačné pokyny a ďalšie informácie) o medzinárodnej konferencii s názvom „VZDELÁVANIE KARIÉROVÝCH PORADCOV“, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. – 30. apríla 2013 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a na organizácii ktorej sa podieľa aj naše Euroguidance centrum. Konferencia sa bude venovať aj poradenstvu na vysokých školách, ktoré je u nás stále ešte len v začiatkoch. Registrácia na konferenciu (s možnosťou registrovať sa na oba dni alebo len na jeden z nich) je už otvorená, veríme, že predpokladaná kapacita účasti sa čoskoro naplní a že podujatie splní očakávania nás, organizátorov, ale hlavne vás, potenciálnych účastníkov konferencie.


9.3.2013 

AVP bola vyzvaná o zaslanie návrhov. Prosíme Vás o poskytnutie podnetov s odôvodnením k pripravovanej novele zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. do 15. marca 2013 na asciaciavp@gmail.com


9.3.2013

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o 5. ročníku súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2013 a o tohtoročnej novinke - možnosti nominovať službu kariérového poradenstva alebo zaujímavú aktivitu z celej oblasti kariérového poradenstva.

Súťaž realizuje centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), n.o. spolu s centrom Euroguidance Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničných služieb (DZS). 

Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a aktivity a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR. 

Nominácie do súťaže môžete zasielať na našu emailovú adresu: euroguidance@saaic.sk do 17. mája 2013. 

Do súťaže je možné prihlásiť aj vlastné služby a aktivity – prihláška bude zverejnená 10. apríla a prihlásiť sa bude možné do 17. júna 2013.

http://asociaciavp.wbl.sk/sutazkp_letak2013_1_.pdf


 

 

3.8.2012

 

smiley Prvé oficiálne číslo časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEORII A PRAXI je už vonku – je dostupné na stránke SAAIC/Euroguidance www.saaic.sk/casopiskp.html.

 


22.4.2012

  ÚPSVaR v týchto dňoch organizuje pásmo odborných  seminárov   pod názvom  „Európa na dosah“ . V niektorých mestách už semináre boli (Banská   Bystrica 3.4.2012, Nové Zámky 17.4. 2012), v Košiciach bude dňa 26.4.2012. Predmetom seminára je predstaviť služby v oblasti kariérového poradenstva  sieťou EURES a ďalších inštitúcií pôsobiacich na Slovensku, výchovným poradcom stredných škôl,  metodikom CPPPaP  a pozvaným hosťom. Medzi prezentujúcimi hosťami v Nových Zámkoch   bola aj zástupkyňa Asociácie výchovných poradcov, Mgr. M.Luptáková. Celý príspevok na tému „Karierové poradenstvo na základnej a strednej škole“, si môžete prečítať na www.upsvarnz.sk.   V Košiciach za AVP  vystúpi PhDr.Milan Antaš.


 

 

26.1.2012

Dávame do pozornosti dve nové publikácie z oblasti výchovného poradenstva: 

Ľuboslava Sejčová: Pedagogicko-psychologické poradenstvo a poradenský proces.  Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011. - 231 s.  ISBN 978-80-223-2977-4

/z obsahu: poradenstvo a psychoterapia, poradenské a psychoterapeutické prístupy a teórie, poradenský proces, osobnosť a rola poradcu, komunikácia medzi klientom a poradcom, diagnostické metódy práce s klientom, poradenské intervencie, metódy individuálneho a skupinového poradenstva, školský systém a výchovné poradenstvo, náplň činnosti výchovného poradcu/

 Ľuboslava Sejčová: Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011. - 339 s.  ISBN 978-80-223-2976-7

/z obsahu:  problémoví žiaci a ich klasifikácia, poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preventívno-výchovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti látkových a nelátkových závislostí, poradenstvo pre obete násilia, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre minority, rodinné a manželské poradenstvo, kompendium poradenských situácií a intervencií/  

 Publikácie je možné zakúpiť v kníhkupectve ACADEMIA Štúrova 9, 811 02 Bratislava, tel. (02) 5296 8772 a  v predajni skrípt vo vestibule budovy Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava, tel. (02)5924 650, e-mail: vieles@gmail.com

 

 

 


7.9.2011

Dobrý deň milé kolgyne, kolegovia!

 Želáme Vám  i celej  IKR AVP úspešný štart do nového školského roka. Po zaslúženom dovolenkovom oddychu    ožíva   pracovná atmosféra  na školách. Čaká nás opäť veľa práce pri presadzovaní našich oprávnených požiadaviek a ich presadzovaní do praxe.

 Mnohí výchovní poradcovia sa obracajú na nás s otázkami, ktoré sa týkajú ich metodického vedenia a usmerňovania, dokumentácie, plánov  apod. Je čas dožadovať sa dodržiavania školskej legislatívy a  otázkami sa obracať na zamestnancov CPPPaP, ktorí sú povinní vás metodicky viesť.V každej poradni pracuje zamestnanec poverený vykonávaním takejto činnosti. Na našu organizáciu sa obracajte v prípade, ak s vami  odmietne spolupracovať alebo neposkytne kvalifikovanú odpoveď.Odporúčame vám, hlavne novým výchovným poradcom, aby ste sa informovali, kto v CPPP a P vykonáva takúto činnosť. V tomto školskom roku sa zameriame na problémy, s ktorými sa stretávate v praxi v súvislosti s uvedenými otázkami.

                                      S pozdravom

                                                    Mgr. Alžbeta Dianovská, predsedkyňa AVP IKR

      15.06.2011 

Dôležité !!!!!!!

 

POP 2011-2012

 

1.6.13. Výchovné poradenstvo

 

1. Odporúčame, aby pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť výchovného poradcu, mal zohľadnený týždenný rozvrh hodín tak, aby mal vytvorený dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti.

2. Odporúčame podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu (kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, činnosť v stavovských organizáciách a pod.) a jeho činnosť zohľadniť v osobnom finančnom ohodnotení.

3. Činnosť výchovného poradcu v ZŠ, SŠ a v škole pre žiakov s nadaním usmerňuje CPPPaP, výchovného poradcu v špeciálnej škole centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.2011

Vážení výchovní poradcovia!

Tím Euroguidance centra Slovensko si Vás dovoľuje  oboznámiť so súťažou s názvom Kariérové poradenstvo 2011, ktorá bola vyhlásená  dňa 10.5.2011.

Súťaž je určená pre organizácie a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby kariérového poradenstva. Podrobnejšie informácie o súťaži a prihlášku nájdete na  stránke www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž.

Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť prezentáciu služieb kariérového poradenstva na internetových stránkach. Súťaž má zároveň povzbudiť ostatných aktérov pôsobiacich v tejto oblasti, aby s ponukou svojich služieb podobne kvalitne a  inšpiratívne oboznamovali svojich potenciálnych klientov a užívateľov. Najlepšie stránky v jednotlivých kategóriách budú odmenené finančnými cenami. 


Pridané 14.4.2011

Návrh AVP odoslaný na Ministerstvo školstva SR


Dobrý deň pani Tekelová,

 

na októbrovom stretnutí so štátnym tajomníkom Mgr. Jaroslavom Ivančom sme ako Asociácia výchovných poradcov predstavili náročnosť našaj práce a dostali sme prísľub riešenia situácie, ktorej jednou z možností sú aj podmienky práce zadefinované aspoň v POP.

  V prílohe Vám zasielam už vyššie spomínaný materiál do POP pre nasledujúci školský rok Prosím Vás o jeho preposlanie kompetentným, zo čo vopred ďakujem.

Zároveň Vám želám veľa pracovných úspechov v oblasti zlepšovania pracovných podmienok výchovných poradcov na školách, pretože si uvedomujem Váš záujem o riešenie tejto situácie.

S pozdravom ,Mgr. Dianovská Alžbeta,Asociácia výchovných poradcov

 

Návrh AVP do  POP 2011/2012

Výchovný poradca  

1.  V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov posiľňovať a podporovať pozíciu a výchovno – poradenské aktvity výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle platnej školskej legislatívy a vytvárať mu adekvátne podmienky na prácu:

a)      zabezpečiť kabinet výchovného a kariérového  poradenstva na škole ( kde VP poskytuje  konzultácie a odbornú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom..) vrátane vybavenia počítačom s tlačiarňou, s napojením na internet,

b)      stanoviť konzultačno poradenský deň výchovného poradcu, podľa možnosti bez vyučovacej povinnosti,

c)      suplovaním poverovať len po dohode s výchovným poradcom,

d)     nepoverovať výchovného poradcu vykonávaním dozoru, triednictvom,

e)      vytvoriť výchovnému poradcovi priestor na odborné a informačné vystúpenia na pedagogickej rade a priestor na metodickú činnosť,

f)       zabezpečiť osobný kontat VP a rodičov na rodičovských združeniach,

g)      zabezpečiť priame vstupy VP do všetkých tried školy,

h)      v oblasti profesionálnej orientácie žiakov sa zamerať na poradensú činnosť,

i)        profesionalizácia VP je podmienkou na vykonávanie tejto funkcie a vedenie školy je povinné mu ju zabezpečovať a umožňovať štúdium v rámci kontinuálneho vzdelávania v akreditovanom programe výchovný poradca,

j)        v rámci zvyšovania profesijných  kompetencií VP podporovať jeho účasť na odborných seminároch, aktívoch, účasť na činnosti v expertných skupinách, podpora v činnosti stavovských občianskych združení ako napr.AVP.

k)      primerane finančne a morálne ohodnotiť činnosť VP za vykonávanie jeho odbornej špecializovanej činnosti v súlade s jeho postavením – prvý radca riaditeľa školy 

v oblasti eliminácie a prevencie negativnych javov.

 

2.  VP úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä  s triednymi učiteľmi, odbornými zamestnancami školy, koordinátorom prevencie, príslušnými školskými  zariadeniami poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami, záujmovými občianskymi organizáciami a združeniami, sleduje a skúma mieste a regionálne potreby odbornej praxe, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov na trhu práce.

 

3. VP získava metodickú pomoc a informačný servis v inštitúcách ako napr. CPPPaP,CŠPP,DIC, MPC,VÚDPaP, školské výpočtové strediská,príslušné úrady práce a iné inštitúcie participajúce na výchove a vzdelávaní.

 

4. V činnosti výchovných  poradcov posilňovať význam kariérového poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.


Pridané 10.1.2011

Na preštudovanie ponúkame zaujímavý študijný materiál s názvom enlightened

Homofóbia v žiackych kolektívoch s podtitulom Homofóbne obťažovanie a šikana na základných a stredných školách - ako sa prejavuje a ako sa proti nej brániť.

http://asociaciavp.wbl.sk/prirucka_homofobie.pdf


Pridané 12.12.2010
Svetlo sveta uzrela nová  publikácia centra Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),
 
„Kompas Marca Pola“ s podtitulom „Kariérové poradenstvo pri zahraničných pobytoch“.
 
V  publikácii nájdete teoretické i praktické informácie, ale aj cvičenia určené predovšetkým žiakom a študentom, ktorí sa chystajú na zahraničný pobyt
Zaujímavé informácie, ale aj inšpiráciu ponúkajú rozhovory s účastníkmi študijného, pracovného a dobrovoľníckeho pobytu.
Súčasťou publikácie sú aj interaktívne cvičenia, ktoré majú uchádzačov, v spolupráci s výchovným poradcom či iným odborníkom, lepšie pripraviť na zahraničný pobyt.

Tieto cvičenia sú spracované aj do pracovných listov, ktoré nájdete v závere publikácie.

Publikácia sa nachádza aj na  stránke v Knižnici www.saaic.sk
 
Ak by ste ju tam nenašli, môžete si ju pozrieť, popr. stiahnuť na tomto linku

 

http://asociaciavp.wbl.sk/marco_polo.pdf


 

 

Pridané 9.11.2010
 
smileyProgram kontinuálneho vzdelávania – špecializačné vzdelávanie pre výchovných poradcov s názvom Výchovný poradca
 
 

Pridané 9.11.2010
 
Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo prijal dňa 21.10.2010 zástupcov Asociácie výchovných poradcov, predsedkyňu AVP  Alžbetu Dianovskú, 1.štatutárneho zástupcu AVP Milana Antaša a tajomníčku AVP Máriu Luptákovú. Cieľom stretnutia bolo informovať pána štátneho tajomníka o reálnom postavení výchovných poradcov na školách.Vecná diskusia sa dotkla :
 • špecializačného príspevku pre VP za vykonávanie špecializačnej činnosti,
 • základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu,
 • upevnenia pozície VP vo vzťahu k vedeniu školy,
 • ponímania kariérového  poradenstva ako súčasti výchovného poradensvta ,
 • nevyhnutnosti venovať sa kariérovemu poradenstvu na základných školách v súlade s európskymi požiadavkami,
 • zavedenia predmetu Voľba povolania na základných školách,
 • potreby metodického usmerňovania výchovných poradcov skúsenými pedagógmi z praxe ,
 • nevyhnutnosti ďalšieho vzdelávania VP kreditným systémom za pomoci využitia štrukturálnych fondov .

Pani Dianovská uistila pána štátneho tajomníka, že AVP je pripravená spolupracovať s MŠ VV a Š SR, a tak ako v minulosti je pripravená na spoluúčasť pri tvorbe  novej legislatívy.

Pán štátny tajomník Ivančo nám prisľúbil, že  problematiku výchovných poradcov bude riešiť novelizácia zákonov.

Pridané 24.06.2010 
 
Informácie o výchovnom poradenstve v Dánsku zo študijnej návštevy. Je tam viacero inšpiratívnych vecí.  http://web.saaic.sk/nrcg_new/_main.cfm?clanok=175&menu=5&open=1&jazyk=sk.
 

 
Pridané 24.06.2010 
 
 
Stránka "Rady a stratégie ku štúdiu", ktorej cieľom je zlepšiť proces učenia sa. Stránka ponúka viaceré jazykové moduly, pričom časť stránky je k dispozícii v českom, prípadne nemeckom alebo maďarskom jazyku (kompletná je napríklad v anglickom jazyku). Stránku je možné voľne kopírovať, prispôsobovať, či ďalej rozširovať náučným spôsobom, ktorý je v prospech žiakov.

Link: www.studygs.net  Dúfame, že bude prospešná.
 
 
 

 
 
 
Pridané 02.05.2010
 
Zborník v elektronickej podobe z konferencie 22.04.2010 je dostupný v sekcii Konferencia.
 

 
 
Pridané 24.04.2010
 
Konferencia AVP 22.4.2010 v Bratislave dopadla veľmi úspešne.  
Spolupráca AVP s renomovanými spoločnosťami Profesia spol. s r.o. a Trexima spol. s r.o. prináša veľmi potrebné prepojenie informácii škôl s trhom práce. Samotný veľký význam práce výchovných poradcov na školách je neodškriepiteľný, čo bolo potvrdené aj v príhovore PaedDr.Jána Sihelského - generálneho riaditeľa ÚPSVaR.
Prvý krát sa aj verejne ocenila práca odborníkov  na Slovensku  práve z oblasti výchovného poradenstva.
 
Za všetky pozitívne ohlasy aspoň jeden:
 
... Chtěl bych touto cestou poděkovat za možnost vystoupit na konferenci a pochválit Asociaci výchovných poradců – konference měla velmi dobrou odbornou úroveň a hlavně organizační zabezpečení, což nebývá u jiných konferencí pravidlem.
 
S přátelským pozdravem a přáním hezkého víkendu
 
PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
akademický pracovník – odborný asistent
 
Institut celoživotního vzdělávání
Oddělení sociálních věd
Mendelova univerzita v Brně 
 

 
Pridané 29.03.2010
 
Touto nomináciou sme chceli oceniť jeho významné celoživotné dielo aj v oblasti celoživotného poradenstva.
 

 
Pridané 29.02.2010
 
Z odporúčaní pre prax vyplynulo aj zriadenie „hotlinu“  pre výchovných poradcov pri VÚDPaP, ktorí sa nemajú na koho obrátiť (hoci oslovili najskôr riaditeľov CPPPaP, s otázkou kto je poverený činnosťou metodika VP a žiadali si metodické vedenie) a vyčerpali všetky možnosti pri hľadaní riešení problémov žiakov, ich rodičov a pedagógov. „Hotline“ nenahrádza prácu metodikov VP, ale má ambíciu pomáhať pri riešení najmä ich špecifických problémov, s ktorými sa vo svojej výchovno poradenskej činnosti na školách môžu stretnúť. 
 

 

  „Hotline“ pri metodicko-výskumnom kabinete vznikol pre VP a prípadne pre ich metodikov VP v CPPPaP a zahájil svoju činnosť 8.3.2010.
   Svoje otázky spolu s kontaktom na Vás (meno a priezvisko, typ školy, miesto sídla školy a sídlo CPPPaP, kam patrí Vaša škola) zasielajte na e-mailovú adresu alzbeta.dianovska@vudpap.sk    -  Mgr. Alžbeta Dianovská. Budeme sa snažiť odpovedať Vám čo najskôr – záleží aj na tom, či bude potrebná konzultácia aj s inými inštitúciami, ako napr. s MŠ SR, s PZ SR, ÚPSVaR a i.
 
 

 

Pridané 05.02.2010
 
 

 
Pridané 21.1.2010

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Asociácie výchovných poradcov, ktorú pripravuje AVP s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

na 23. apríla 2010. Konferencia sa uskutoční v Bratislave - Záhorskej Bystrici.

Na programe budú témy vzťahujúce sa k výchovnému poradenstvu na základných stredných školách. Medzi témami bude napríklad legislatíva vzťahujúca sa k výchovnému poradenstvu,

kariérne poradenstvo.

Program bude uverejnený v sekcii Konferencia, akonáhle bude dohodnutý s prednášajúcimi.

V rámci  poobedného programu sa uskutoční Valné zhromaždenie Asociácie.

 


 
Pridané 14.1.2010
 
Harmonogram
zberu informácií k prijímaniu uchádzačov tak základným vzdelaním denné štúdium na stredných škôl pre školský rok 2010/2011

V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ao zmene
doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008

 
 
Pridané 3.12.2009
 
Od 11.1.2009 metodike VP - pedagógovia v CPPPaP podľa nového zákona o pedag. zamestnancoch (zatiaľ) "neexistujú".
AVP upozorňovala na túto situáciu ešte v pripomienkovom konaní v. január 2009, ale pripomienka Nebola akceptovaná. Vďaka aj snahe IKR AVP, ktorej nové vedenie oslovilo ministra MŠ SR, všetkých Prednostovia KSU na slovenské, predsedu OZ pisavo na slovenské, je problém dočasné vyriešený.Usmernenie pre CPPPaP z MŠ SR

 
 
 
 
 
Pridané 26. októbra 2009
 
Odporúčame seminár "Inovatívne metódy v kariérovom poradenstve", (Predbežný program, Návratka), Ktorý organizuje Euroguidance centrum. Seminár sa bude konať dňa 4.11.2009 v Hoteli Bratislava City. Je určený pre poradkýň poradcov zo škôl, psychologických poradní, úradov práce všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s výzvami kariérového poradenstva.

 
 
 
 
 
Pridané 23. septembra 2009
 
AVP ďakuje spoločnosti Profesia, spol s r.o. za informačnú brozuru
 v pocte 600 ks.
Časť z nich sme už doručili do poradní pre metodikov VP. Zvyšok pošleme do krajských IKR pre členov.

 
Pridané 11.septembra 2009  
 
Diskusné príspevky píšte aj na tému:
Ako zasiahla školská reforma do Vašej práce výchovného poradcov ako?
Čo sa zmenilo?
... Postrehy z praxe podkladom sú pre argumentáciu v odborných diskusiách ...
 

Pridané 11.septembra 2009  
 
 
Dňa 10.9.2009 sa Mgr.Alžbeta Dianovská PhDr. Milan Antas   za AVP zúčastnili pracovného stretnutia na MŠ SR, cieľom ktorého bolo prerokovanie návrhu vykonávacích predpisov k zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch odborných zamestnancoch ao zmene doplnení niektorých zákonov.
 

 
Pridané 27. Augusta 2009  
 
 
 Ďakujeme VP všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského prieskumu o činnosti výchovných poradcov na školách.
Priekumu sa zúčastnilo 423 VP z celého Slovenska.
 
 
 

 

 
 
 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

TOPlist